Disclaimer

Alle op deze website geplaatste content is eigendom van Jeugd wel Zijn Consultancy. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeugd wel Zijn Consultancy.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of niet meer correct is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Jeugd wel Zijn Consultancy geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Verder hoopt Jeugd wel Zijn Consultancy dat u de inhoud van deze site zo veel mogelijk onder aandacht brengt van collega’s en andere geïnteresseerden.

JwZ stelt het zeer op prijs als u fouten en andere onvolkomenheden meldt.
Jeugd wel Zijn Consultancy is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar deze website naar verwijst. Jeugd wel Zijn Consultancy vrijwaart zich in deze van alle juridische consequenties.