Casemanager VSV

Procesmatig

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo), de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op de expertise centra (Wec) zijn een aantal artikelen opgenomen over voorkomen voortijdig schoolverlaten en de Regionale Meld- en Coƶrdinatiefunctie (RMC). In het kort komt het erop neer dat het bevoegd gezag van de school verplicht is om jongeren die niet meer leerplichtig zijn (ouder dan 18, jonger dan 23) en nog geen startkwalificatie hebben, te melden bij de woongemeente van de jongere wanneer er sprake is van voortijdig schoolverlaten.
Iedere gemeente is verplicht deze jongeren te registreren. Daarnaast mag de gemeente of contactgemeente in principe zelf beslissen op welke manier de beschikbare middelen ingezet worden om deze jongeren te motiveren om alsnog een startkwalificatie te behalen. In ieder geval wordt aan de voortijdig schoolverlater begeleiding aangeboden terug naar school of naar arbeid.

Een startkwalificatie is een Havo-, VWO- of MBO niveau 2 diploma.

Het rijk stelt hiervoor structurele en regiogerelateerde middelen ter beschikking. De besteding hiervan wordt iedere periode vastgesteld in een convenant. Het huidige convenant loopt tot en met 2020 en mag het landelijke aantal nieuwe voortijdig schoolverlaten niet hoger zijn dan maximaal 20.000.

Productgericht

De casemanager VSV is ondergebracht bij de gemeente en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de voortijdig schoolverlater 18-23 jaar. Een aanpak die zeer nauw luistert en van maatwerk en professionaliteit afhankelijk is: hoe houd je rekening met de ontwikkelingsfase van de jongere, hoe begeleid je de jongere in het oplossen van onderliggende problematiek, hoe bouw je contact en vertrouwen op met de jongere, welke interventies zet je in en hoe ga je die meten……?

JwZ Coaching & Consultancy gebruikt in haar aanpak professionele coaching skills om jongeren naar hun eigen toekomst te laten kijken, te motiveren en te inspireren zodat zij in ieder geval terug naar school gaan.

Met behulp van specifieke oefeningen creƫer ik beweging bij de jongere zodat deze in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen toekomst. Ik onderzoek het wereldbeeld en maak ze bewust van identiteit versus gedrag. Een aanname van mij is dat iedere (jonge)mens gericht is op ontwikkeling.